Bài đăng

现代汉语“搞”一词在越南语里相对应的表达形式考察 = Khảo sát các cách biểu đạt từ Gao" của tiếng Hán hiện đại trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"

“竹”字作为部首的汉字研究 = Nghiên cứu những chữ Hán có chứa “竹TRÚC” làm bộ thủ. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Using semantic mapping to teach ESP vocabulary to final-year students of finance and accounting at Hanoi tourism college = Sử dụng sơ đồ ngữ nghĩa để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm cuối, chuyên ngành tài chính và kế toán, trường Cao

Teachers' attitution towards using checking techniques in teaching vocabulary at Bacninh specialized High School Bacninh province = Quan điểm của giáo viên đối với việc sử dụng các thủ thuật kiểm tra trong việc dạy từ vựng tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh,

The semantics of color expressions in John Milton’s poem Paradise Lost: a conceptual-metaphor-based study = Ý nghĩa của những cụm từ chỉ màu sắc trong bài thơ "Thiên đường đã mất" của John Milton: nghiên cứu ẩn dụ ý niệm. M.A. Thesis. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

Using group-work to improve speaking skills of the first-year students at Hanoi university of industry

A study on teacher talk in EFL classrooms at Backan Education College = Nghiên cứu về việc sử dụng ngôn ngữ trong lớp dạy tiếng Anh của giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Cạn. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10

Challenges in teaching English to ethnic minority students in a mountainous province = Những thách thức trong việc dạy tiếng Anh cho học sinh dân tộc thiểu số ở một tỉnh miền núi. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10

A survey on the teaching of English reading skills to the first year students in mixed ability classes at Vietnam Forestry Universtiy = Khảo sát về thực trạng dạy kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm thứ nhất trong các lớp học có trình độ không đều tại trườ

Challenges perceived by teachers in how to teach and motivate ethnic minority students to learn listening comprehension skill at Langson Teachers' Training College and solutions = Những khó khăn của giáo viên trong việc giảng dạy và khích lệ sinh viên ngư

Investigating oral participation in in-class group work by first-year students at English Department, University of Languages and International Studies, Vietnam National University, Hanoi = Nghiên cứu việc tham gia nói trong hoạt động nhóm trên lớp của si

Using prefixes, suffixes and word roots to teach vocabulary for 10th form English-major students at Bien Hoa Specialized High School, Ha Nam = Sử dụng tiền tố, hậu tố và gốc từ gốc từ vào việc dạy từ vựng cho học sinh lớp 10 chuyên tiếng Anh tại trường TH