Bài đăng

Factors demotivating students to participate in English speaking lessons at Viet-Hung Industrial University = Những nhân tố làm sinh viên giảm hứng thú tham gia vào các giờ học nói Tiếng Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Việt –Hung. M.A Thesis Linguistic

Teachers' perceptions of applying information technology in English language teaching - a case at Quang Xuong one High school, Thanh Hoa province = Nhận thức của giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ: trường hợp điển hình

Foreignization and domestication in Trinh Lu's Vietnamese translation of Life of Pi" by Yann Martel = Ngoại hóa và Nội hóa trong bản dịch "Cuộc đời của Pi" của Trịnh Lữ. M.A. Thesis Linguistics"

Teaching and learning reading comprehension skills for grade 11 at Hong Quang High School: Difficulties and solutions = Dạy và học kỹ năng đọc hiểu ở lớp 11 trường THPT Hồng Quang: Khó khăn và giải pháp. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

УПОТРЕБЛЕНИЕ РУССКИХ ПАРОНИМОВ(На материале современной русской прессы) = Từ tương tự trong báo chí Nga đương đại. Диссертация: 60 22 05

Socio-political editorials in English and Vietnamese: argumentative patterns and linguistics devices = Mô hình lập luận và phương tiện ngôn ngữ trong các bài bình luận trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A. Major Thesis Linguistics: 60 22 15

Students’ difficulties towards learning English speaking in a rural area - An investigation at Xuan Chau lower secondary school

An analysis of grammatical cohesive devices in English business complaint emails = Phân tích các phương tiện liên kết ngữ pháp trong thư thương mại điện tử khiếu nại tiếng Anh. M.A Thesis English Linguistics: 60 22 15

A study on English adverbs as modifiers (a contrastive analysis with Vietnamese equivalents) = Nghiên cứu về trạng từ tiếng Anh với chức năng bổ nghĩa (So sánh đối chiếu với tiếng Việt). M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Improving the first year students' grammar through focus-on-form instruction at University of Economic and Technical Industries = Cải thiện ngữ pháp sinh viên năm thứ nhất bằng cách dạy ngữ pháp thông qua giao tiếp tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Cô

Using oral activities to teach grammar communicatively to first year non English major students at Vietnam University of Commerce = Việc sử dụng các hoạt động nói để dạy ngữ pháp theo đường hướng giao tiếp cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh

现代汉语方位词“中”、“里”、“内”比较研究(与越南语相对应的表达形式考察)= Nghiên cứu so sánh phương vị từ 中”、“里”、“内” trong tiếng Hán hiện đại (Khảo sát các hình thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10